Na tapecie – Justyna Ziółkowska o rodzinach zastępczych

0

Tym razem gościem programu „Na tapecie” jest Justyna Ziółkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. A tematy niezwykle istotne – o wielkiej potrzebie powstawania rodzin zastępczych, a także o ważnym i pomocnym projekcie, pod nazwą „Centrum Wsparcia Rodziny”. Małgorzata Małkowska – zapraszam.

(info: PCPR w Bolesławcu)

Co to jest Rodzinny Dom Dziecka (RDD)?

Miejscem, domem szczególnego rodzaju, który ma zapewnić dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę  i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu  rodzinnego, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.

 • W rodzinnym domu dziecka w tym samym  czasie może być umieszczonych, nie więcej  niż 8 wychowanków.

 • Rodzinny dom może być prowadzony w prywatnym mieszkaniu lub w domu rodziny lub w nieruchomości, która jest własnością Powiatu.

 • Rodzinny dom dziecka ma za zadanie stworzenia atmosfery, która sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

 • Wychowankowie RDD pozostają w nim do czasu powrotu do swojej biologicznej rodzinny, uregulowania ich sytuacji prawnej i adopcji lub uzyskania pełnoletności z możliwością przedłużenia opieki do czasu ukończenia szkoły, w krócej się uczą.

 • Prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 000,00 zł brutto miesięcznie, a pełnienie ww. funkcji wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Kto może prowadzić Rodzinny Dom Dziecka

Powyższą funkcję mogą pełnić zarówno pary   małżeńskie, jak i osoby samotne.

  Kandydaci na prowadzenie rodzinnego domu dziecka   powinni spełniać następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

 • nie są i nie byli pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani  zawieszona,

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika
  z tytułu egzekucyjnego,

 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

 • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,

 • uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji  i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,

 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Kandydaci na prowadzenie rodzinnego domu dziecka muszą przejść obowiązkowe szkolenie i uzyskać kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Bezpłatne szkolenie odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

     Prowadzącemu Rodzinny Dom Dziecka przysługują świadczenia:

 1. 1 052,00 zł miesięcznie – dla każdego dziecka na pokrycie kosztów jego utrzymania w rodzinnym domu dziecka.

 2. 211,00 zł miesięcznie – na dziecko legitymujące się   orzeczeniem  o  niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek

nie niższy niż kwota na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 1. 500,00 zł miesięcznie – dodatek wychowawczy dla każdego dziecka w wieku do 18 r.ż. umieszczonego w rodzinnym domu dziecka.

 Ponadto przysługują środki finansowana na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony RDD,

 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony RDD,

 1. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem RDD,

 2. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,

oraz świadczenie na pokrycie:

 1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,

 2. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Oprócz pomocy finansowej prowadzący RDD i jego wychowankowie mogą uzyskać w PCPR w Bolesławcu pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pamiętaj, że:

 • pobyt dzieci w RDD to nie adopcja,

 • opieka zastępcza sprawowana w RDD jest czasowa, ale może też trwać po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności,

 • dziecko przebywające w RDD może wrócić do swojej  rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,

 • dziecko w rodzinnej opiece zastępczej ma specjalne potrzeby, wymaga uwagi i uczucia, cierpliwości i zrozumienia,

 • dziecko przebywające w RDD potrzebuje także utrzymywania więzi z rodziną.

Jesteś zainteresowany i chciałbyś zostać rodzicem zastępczym i prowadzić Rodzinny Dom Dziecka:

 • zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,

 • porozmawiaj z pracownikiem Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

 • sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki formalne,

 • omów te plany z najbliższą rodziną,

 • uwzględnij opinię swoich dzieci.

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie  dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziecku niedostosowanemu  społecznie. W wypełnianiu swoich funkcji rodzina  zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

 Czy wszystkie rodziny zastępcze są takie same?

 Nie, istnieją różne rodzaje rodzin zastępczych. Dzielą się  one na:

 1. Spokrewnione z dzieckiem – rodzina, którą łączy stosunek pokrewieństwa z dzieckiem (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),

 1. Niezawodowe – które z dzieckiem wiąże dalszy stosunek pokrewieństwa (np. wujostwo, kuzynostwo) lub żaden.

 1. Zawodowe – niespokrewnione z dzieckiem, które dzielą się na:

a) specjalistyczne – w których  umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci
z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki
i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci,

b) pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, na okres 4 miesięcy, nie dłużej niż do 8 miesięcy.

 1. Rodzinne domy dziecka – w których umieszczonych może być, w tym samym czasie nie więcej niż 8 wychowanków.

Kto może stanowić rodzinę zastępczą?

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne.

Według polskiego prawa, kandydaci na rodziców zastępczych powinni spełniać następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani  zawieszona,

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika
  z tytułu egzekucyjnego,

 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

 •  stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad  dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,

 • uzyskają opinię psychologa o posiadaniu  predyspozycji  i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe  umożliwiające  dziecku  zaspokojenie

             jego indywidualnych potrzeb,

 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne       przestępstwo,

 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą  niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca  tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Czy rodziny zastępcze mogą liczyć na jakąś pomoc?

Oczywiście, że tak.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz dodatek wychowawczy:

 1. 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka  umieszczonego w rodzinie zastępczej  spokrewnionej,

 2. 1 052,00 zł miesięcznie  – w przypadku dziecka  umieszczonego rodzinie zastępczej zawodowej,  rodzinie zastępczej niezawodowej lub  rodzinnym domu dziecka.

 3. 500,00 zł miesięcznie – dodatek wychowawczy dla każdego dziecka w wieku do 18 r.ż.  umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 000,00 zł brutto miesięcznie.  Natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 600,00 zł   brutto  miesięcznie.

Oprócz pomocy finansowej rodziny zastępcze mogą  uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pamiętaj, że:

 • rodzina zastępcza to nie adopcja,

 • opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,

 • dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,

 • dziecko w opiece zastępczej ma specjalne potrzeby, wymaga uwagi i uczucia, cierpliwości i zrozumienia,

 • dziecko przebywające w rodzinie zastępczej potrzebuje  także utrzymywania więzi z rodziną.

Najkorzystniejszym środowiskiem dla rozwoju dziecka jest dobrze funkcjonująca rodzina własna. Harmonijny  rozwój człowieka w dużej mierze uzależniony jest  od zaspakajanych potrzeb oraz środowiska rodzinnego w jakim on wzrasta. Jednak gdy rodzina własna, mimo  wszelkich zastosowanych wobec niej form pomocy nie zapewnia dziecku prawidłowej opieki i wychowania,  należy zapewnić mu zastępczą opiekę opartą na modelu  wychowania rodzinnego, którą jest rodzinna piecza  zastępcza.

Jeśli chciałbyś zostać rodzicem zastępczym:

 • zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,

 • porozmawiaj z pracownikiem Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

 • sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki formalne,

 • omów te plany z najbliższą rodziną,

 • uwzględnij opinię swoich dzieci.

Dodaj Komentarz